Palveluiden yleiset ehdot

1.      Yleistä

Näitä yleisiä sopimusehtoja ("Yleiset ehdot") sovelletaan, kun asiakkaana oleva yksityishenkilö tai oikeushenkilö ("Asiakas"), tilaa AB Dogmanin, org. no. 556493-9519 tai AB Dogmanin ("Dogman") kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen ("Dogman") trimmaus-, kynsien leikkaus-, turkinhoito- tai muita Dogmanin palveluvalikoimaan kuuluvia palveluja ("Palvelu"), joihin sisältyy eläimiin ("Eläin") kohdistuvaa työtä.

Asiakas voi tilata Palvelun puhelimitse, verkkovarauksen kautta tai suoraan myymälästä. Asiakas saa varauksen yhteydessä tietoa Palvelun sisällöstä. Varauksen yhteydessä Asiakas hyväksyy Yleiset sopimusehdot, jolloin Asiakkaan ja Dogmanin välille on syntynyt sopimus ("Sopimus").

2.      Palvelun suorittaminen

Dogman suorittaa Palvelun sovittuna ajankohtana asianmukaisella huolellisuudella ja ammattitaidolla. Dogman pidättää oikeuden kieltäytyä Palvelun suorittamisesta, jos Eläin on aggressiivinen, altistaa henkilökunnan tai itsensä vaaralle tai osoittaa merkkejä sairaudesta. Dogmanilla on myös oikeus samoilla perusteilla keskeyttää Palvelu sen aloittamisen jälkeen ja pyytää Asiakasta noutamaan Eläin. Jos Dogman on edellä mainituilla perusteilla kieltäytynyt suorittamasta Palvelua tai peruuttanut Palvelun, Dogmanilla on oikeus veloittaa Asiakkaalta varatusta Palvelusta täysi hinta.

3.      Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas vastaa siitä, että:

  • Eläin on täysin terve toimitushetkellä.
  • Eläimelle annetaan hihna/valjaat ja kaulapanta, elleivät Asiakas ja Dogman ole toisin sopineet.
  • Asiakas on ilmoittanut Dogmanille puhelinnumeron, jonka kautta Asiakas on tavoitettavissa koko sen ajan, kun Eläin on Dogmanilla.
  • Kaikki Asiakkaan Dogmanille antamat tiedot ovat oikeita.
  • Eläimellä ei ole loisia tai muita tartuntatauteja Palvelun suorittamishetkellä.
  • Eläimen on oltava vakuutettu. Eläimen omistajalla on myös oltava kotivakuutus, joka sisältää Eläimen vastuuvakuutuksen ja joka kattaa kaikki vahingot, joita Eläin voi aiheuttaa Dogmanille tai kolmansille osapuolille sinä aikana, kun eläin on Dogmanin hoidossa. Asiakkaan on Dogmanin pyynnöstä voitava esittää voimassa oleva kopio vakuutuskirjasta.
  • Dogman on saanut Eläimen luonteesta ja/tai Eläimen mahdollisista vaurioista kaikki tiedot, joilla voi olla merkitystä Palvelun suorittamisen kannalta.
  • Eläin rokotetaan Suomen Ruokaviraston suositusten mukaisesti.
  • Asiakas on Eläimen laillinen omistaja tai muutoin oikeutettu tilaamaan Palvelun Eläimelle.
  • Asiakas noutaa Eläimen sovittuna ajankohtana. Jos Asiakas myöhästyy, Asiakkaan on ilmoitettava siitä välittömästi Dogmanille. Dogmanilla on oikeus periä Asiakkaalta 495 SEK lisämaksu tunnilta, jonka Asiakas myöhästyy noudosta. Jos Eläintä ei noudeta samana päivänä, Dogman pidättää itsellään oikeuden luovuttaa Eläin asianmukaisille viranomaisille ja vaatia korvausta tästä aiheutuvista kustannuksista.

4.      Hinnat

Dogmanilla on oikeus antaa Asiakkaalle kiinteä hinta Palvelusta varaushetkellä. Mikäli Asiakkaan kanssa ei ole sovittu kiinteästä hinnasta, Asiakas maksaa Dogmanin verkkosivuilta (www.dogman.fi) löytyvän kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan.

5.      Lisätyö

Jos Dogman havaitsee Palvelun suorittamisen aikana, että sovitun tuloksen saavuttamiseksi tarvitaan lisätyötä, Dogman ottaa yhteyttä Asiakkaaseen saadakseen luvan lisätyön suorittamiseen. Jos Asiakasta ei tavoiteta, Dogmanilla on oikeus suorittaa lisätyö edellyttäen, että lisätyön kustannukset ovat kohtuulliset suhteessa aiemmin arvioituun lopulliseen hintaan. Dogman voi myös jättää lisätyön tekemättä.

6.      Maksu

Ellei Asiakkaan ja Dogmanin välillä ole toisin sovittu, Asiakas maksaa Palvelun, kun Eläin noudetaan Dogmanilta. Maksu suoritetaan pankkikortilla tai käteisellä. Jos Asiakas ei maksa Palvelua noutohetkellä, Asiakkaalta peritään korkolain (20.8.1982/633) mukaista viivästyskorkoa.

7.      Peruuttamisoikeus

Jos Asiakas on kuluttaja ja jos sopimus on tehty verkkovarauksen kautta, Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus ilman perusteluja 14 päivän kuluessa. Peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemispäivästä. Peruuttamisaika lasketaan sopimuksen tekemistä seuraavasta päivästä. Jos Asiakas haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on lähetettävä Dogmanille selkeä ja selkeä viesti päätöksestään peruuttaa sopimus (esim. postitse tai sähköpostitse lähetetty kirje). Asiakkaan on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa. Asiakas voi käyttää peruuttamisoikeuden käyttämiseen yleisten ehtojen liitteenä olevaa vakiolomaketta, mutta ei ole velvollinen käyttämään sitä.

Jotta Asiakas voi käyttää peruuttamisoikeuttaan ajoissa, riittää, että Asiakas antaa tai lähettää ilmoituksen aikomuksestaan käyttää peruuttamisoikeuttaan ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisoikeuden käyttämisen vaikutukset

Jos Asiakas peruuttaa tämän sopimuksen, Dogman maksaa takaisin kaikki Asiakkaan Dogmanille suorittamat maksut. Palautus suoritetaan ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin Dogmanille ilmoitettiin Asiakkaan päätöksestä peruuttaa Sopimus. Dogman käyttää palautukseen samaa maksuvälinettä, jota Asiakas itse on käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellei Asiakas ole nimenomaisesti sopinut Dogmanin kanssa toisin. Palautus ei missään tapauksessa maksa Asiakkaalle mitään.

Jos Asiakas on pyytänyt, että Palvelu aloitetaan peruuttamisajan kuluessa, Asiakas on velvollinen maksamaan koko sopimuksen laajuuteen suhteutetun summan, joka vastaa Asiakkaan saamaa Palvelua siihen mennessä, kun Asiakas on ilmoittanut Dogmanille aikomuksestaan peruuttaa Sopimus.

8.      Reklamaatiot

Jos Asiakas on kuluttaja ja haluaa vedota Palvelua koskevaan virheeseen, on Asiakkaan ilmoitettava tästä Dogmanille kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Asiakas on huomannut tai hänen olisi pitänyt huomata virhe (reklamaatio). Ilmoituksen, joka tehdään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas on havainnut virheen, katsotaan aina tapahtuneen määräajassa. Reklamaatioita ei kuitenkaan saa tehdä kolmea vuotta myöhemmin.

Valitukset voidaan tehdä usealla eri tavalla joko kirjeitse tai sähköpostitse sopimuksen tekohetkellä annettuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen tai vaihtoehtoisesti henkilökohtaisesti sopimuksen tekemisen yhteydessä annetussa postiosoitteessa. Dogman ilmaisee kantansa Asiakkaan reklamaatioon viimeistään viikon kuluttua reklamaatiosta.

9.      Peruutus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Palvelu viimeistään 24 tuntia ennen sovittua aikaa. Jos Asiakas ilmoittaa peruutuksesta myöhemmin, on Dogmanilla oikeus periä Asiakkaalta peruutusmaksu, joka on puolet varatun Palvelun hinnasta riippumatta siitä, varaako Asiakas uuden ajan vai ei. Jos Asiakas ei saavu paikalle sovittuna aikana, Dogmanilla on oikeus veloittaa Asiakkaalta varatun Palvelun koko hinta.

10.      Vahingot

Asiakkaalla on täysi vastuu kaikista vahingoista tai kustannuksista, joita Eläin aiheuttaa Dogmanille tai kolmansille osapuolille. Lisäksi Asiakas vastaa kaikista vahingoista, joita Dogmanille tai kolmansille osapuolille aiheutuu siitä, että Asiakas ei ole täyttänyt kohdan 3 mukaisia velvoitteitaan.

Jos Eläin loukkaantuu tai sairastuu sinä aikana, kun Eläin on Dogmanin hoidossa, Dogman ei ole vastuussa Eläimelle aiheutuneista vahingoista, ellei Dogman ole aiheuttanut vahinkoa törkeällä huolimattomuudella tai tahallisella laiminlyönnillä. Jos Eläin loukkaantuu tai sairastuu, Dogman ottaa yhteyttä Asiakkaaseen Asiakkaan Dogmanille ilmoittamaan puhelinnumeroon. Jos Eläin loukkaantuu tai sairastuu sinä aikana, kun Eläin on Dogmanin hoidossa, Dogman pidättää itsellään oikeuden viedä Eläin eläinlääkärille. Dogmanilla on oikeus veloittaa tästä aiheutuvat kustannukset Asiakkaalta.

Mahdolliset vahingot katetaan ensisijaisesti Asiakkaan vakuutuksesta ja kaikki Dogmaniin kohdistuvat vaateet esitetään Asiakkaan vakuutusyhtiön kautta. Dogman ei ole koskaan vastuussa välillisistä ja/tai epäsuorista vahingoista.

11.      Henkilötiedot

Dogman käsittelee Asiakkaan henkilötietoja kulloinkin sovellettavan tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietoa henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksista löytyy Dogmanin tietosuojaselosteesta.

12.      Kuvat

Dogman voi Asiakkaan suostumuksella ottaa kuvia Eläimestä ja käyttää niitä viestintä- ja markkinointitarkoituksiin painetussa ja digitaalisessa muodossa, mukaan lukien sosiaalinen media. Dogmanin ei tarvitse mainita Eläimen tai Asiakkaan nimeä, eikä se maksa mitään korvausta kuvia käytettäessä.

13.      Lainvalinta ja riidat

Näihin yleisiin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten väliset yleisiä sopimusehtoja koskevat riidat ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla ja toissijaisesti yleisessä tuomioistuimessa.